Балоро пазира мешавед

Касе, к-ў бувад бар хирад мубтало,
Гурезанда бошад зи доми бало.
Бало чун бибинӣ, аз ў даргузар,
Макун дар бало хешро хирасар!
Балоҷўй мардум бувад ёри дев,
Набошад дар ў фарри геҳонхидев !
Чунин достон зад яке шоҳи нав:
«Ту ҳаргиз балоро пазира машав!»

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед